Stadgar

§ 1
Skara Gille vill av kärlek till hemstaden och dess innevånare genom sammanhållning och under kamratliga former taga vård om stadens natur och historia, minnen och hågkomster samt verka för att tids- och samhällsförhållanden påkallade förändringar och nydaningar all hänsyn för stadens egenart och hembygdsarvets förpliktelser iakttages.

§ 2
Medlemskap i Skara Gille kan vinnas av män och kvinnor med anknytning till Skara och som äro intresserade av våra syften.

§ 3
Till hedersledamöter i Skara Gille, kan Gillesnämnden utse personer som har gjort insatser som är värda att uppmärksamma.

§ 4
Årsavgiften för nästkommande år fastställes av årsstämman. Densamma skall vara kassabevararen tillhanda under januari månad.

§ 5
Skara Gilles angelägenheter handhas av Gillesnämnden som består av ålderman och åtta bisittare. Åldermannen väljs för ett år i sänder, övriga i nämnden väljs för två år, så att fyra bisittare väljs varje år.
Nämnden utser inom sig biträdande ålderman, Gillesskrivare och kassabevarare. Nämnden är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande.

§ 6
Gillets räkenskaper avslutas för kalenderår. Kassabevararen skall överlämna dessa till revisorerna för granskning under januari månad. Efter fullgjort uppdrag överlämnar revisorerna räkenskaperna, jämte berättelse över revisionen till Gillesnämnden under februari månad.

§ 7
Skara Gille samlas till årsstämma i mars månad varje år och till annan stämma då nämnden anser det påkallat eller då minst tio medlemmar skriftligt härom gör en framställan till nämnden.
Kallelse till stämma sker genom personliga brev minst 14 dagar innan stämman.

§ 8
Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Åldermannen öppnar stämman
2. Parentation över under året bortgångna medlemmar.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare för stämman.
5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare.
6. Gillets verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
7. Revisorernas berättelse:
8. Beslut om ansvarsfrihet.
9. Val av ålderman.
10. Val av fyra bisittare.
11. Val av två revisorer och deras ersättare.
12. Val av övriga förtroendemän.
13. Beslut om medlemsavgiften.
14. Handlingsplan för kommande år.
15. Övriga ärenden.

§ 9
Rösträtt tillkommer varje Gillesmedlem som erlagt stadgad avgift. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga ärenden genom åldermannens utslagsröst.
Alla beslut fattas med enkelt röstflertal förutom då det är fråga om Gillets upplösning eller om ändring eller tillägg till dessa stadgar.

§ 10
För att ärenden skall kunna upptagas till avgörande vid Gillesstämma, skall de åtföljas av Gillesnämndens yttrande.

§ 11
Ändringar eller tillägg till dessa stadgar få endast beslutas på årsstämma och skola då bifallas med minst ¾ av de vid stämman närvarande.

§ 12 För Gillets upplösning erfordras beslut härom med minst 4/5 av de röstande vid två på varandra följande Gillesstämmor, varav en årsstämma.
Vid Gillets upplösning skall dess tillhörigheter, med full äganderätt, överlåtas till någon offentlig institution i Skara som åtar sig att använda tillgångarna för ändamål eller syften som Skara Gille företräder.

Dessa stadgar reviderades vid årsstämman den 21 mars 2018.